ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                                                    

STR.MUSICESCU NR.14                                                           

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR     4975   DIN 15.10.2018

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 09.11.2018, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de LABORANT ,0,75 norma, pe perioadă  determinată

 

       Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 250 lit.c din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale,cu modificările şi completările ulterioare(studii in domeniu informatic,tehnic,chimie,fizica,biologie,medii sau superioare).

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 • Absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a liceului , în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet.

 

 • Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:
 • 11.2018,ora 11   : proba scrisa     
 • 11.2018,ora 14  : interviu
 • Dosarele de concurs se vor depune in perioada 29.10-05.11.2018, ora 12 la secretariatul unității.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

 • Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

 • În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

 • Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

 

Bibliografie:

 • Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale
 • Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor

chimice modificat cu Legea nr.263/2005

 • Norme N.T.S. / P.S.I. - Legea 90/1996 republicată în MO 47/29.01.2001
 • Programa şcolară pentru activitatea de laborator

 

 

 

                                    

                                                 DIRECTOR,

                                      PROF.SIRBU SORINA ANA

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA

                           

Nr.4298 din 28.09.2018

                               
     

LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR BRUTE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN UNITATE LA DATA DE 30.09.2018

Nr
crt

 Funcţia

 Grad didactic

 Vech.
 învăţământ

 Funcţia
 de conducere

 Normă
 de bază

 Normă plata
 cu ora

 Normă
cumul

 Sal. grilă

 Sal. tarifar
normat

 Indemn
 cond.

 Gradaţie
merit

 Dirigenţie

 Stabilitate

 Vech.
 muncă

 Sal. Bază
 realizat

 CFP

 PCO

 Venit
 brut

 

1

Profesor

Grad I

20-25

Director
(şcoală)

1

0

0

1814

1814

526

1597

0

0

699

8287

0

0

8287

 

2

Profesor

Grad I

20-25

Director adjunct
 (şcoală)

1

0

0

1721

1721

258

1036

0

0

468

6420

0

0

7967

 

3

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

20-25

 

1

0

0

1721

1721

0

0

427

0

473

5303

0

0

5303

 

4

Institutor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1546

1546

0

0

278

0

319

3446

0

0

4595

 

5

Profesor pentru învățământ primar

Definitiv

5-10

 

1

0

0

1160

1160

0

0

282

0

128

3706

0

0

3706

 

6

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

15-20

 

1

0

0

1721

1721

0

0

414

0

379

5153

0

0

5153

 

7

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

0

5713

 

8

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

0

5713

 

9

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

20-25

 

1

0

0

1721

1721

0

0

320

0

355

3977

0

0

5303

 

10

Învăţător

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1717

1717

0

1054

527

0

590

6318

0

0

6318

 

11

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2095

2095

0

1267

634

0

720

7570

0

0

7570

 

12

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

0

5713

 

13

Învăţător

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1717

1717

0

0

421

0

472

5158

0

0

5158

 

14

Învăţător

Definitiv

Peste 25

 

1

0

0

1363

1363

0

0

325

0

375

4111

0

0

4111

 

15

Profesor pentru învățământ primar

Grad II

10-15

 

1

0

0

1387

1387

0

0

329

0

305

4208

0

0

4208

 

16

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2200

2200

0

0

533

0

605

6455

0

987

7442

 

17

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2095

2095

0

1267

634

0

720

7570

0

0

7570

 

18

Profesor

Definitiv

1-5

 

0,89

0,01

0

1148

1022

0

0

0

0

51

2883

0

34

291

 

19

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1991

1991

0

0

481

0

548

5902

0

0

5902

 

20

Profesor

Grad I

10-15

 

0,5

0,01

0

1617

809

0

0

0

0

121

2136

0

45

2181

 

21

Profesor

Grad I

20-25

 

0,5

0

0

1721

861

0

0

427

0

473

5303

0

0

5303

 

22

Profesor

Grad I

15-20

 

0,58

0,01

0

1682

976

0

0

396

0

229

3041

0

48

3089

 

23

Profesor

Grad I

20-25

 

1

0

0

1721

861

0

0

0

0

215

2438

0

0

5303

 

24

Profesor

Definitiv

Peste 25

 

1

0

0

1599

1599

0

0

0

0

400

4422

0

0

4422

 

25

Profesor

Grad II

10-15

 

0,45

0,05

0

1387

624

0

0

0

0

94

1697

0

39

1736

 

26

Profesor

Grad I

15-20

 

0,67

0

0

1682

1127

0

0

0

0

225

3055

0

0

3055

 

27

Profesor

Grad II

10-15

 

1

0,06

0

1387

305

0

0

317

0

212

4088

0

157

4245

 

28

Profesor

Definitiv

1-5

 

0

0,34

0

1148

0

0

0

0

0

0

0

0

842

842

 

29

Profesor

Grad I

20-25

 

0,84

0,01

0

1721

1446

0

0

427

0

405

4523

0

51

4574

 

30

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0,11

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

437

6150

 

31

Profesor

Grad I

15-20

 

0,17

0

0

1682

286

0

0

0

0

57

775

0

0

775

 

32

Profesor

Definitiv

5-10

 

1

0

0

1160

650

0

0

0

0

116

3558

0

0

3558

 

33

Profesor

Definitiv

1-5

 

1

0,01

0

1148

1148

0

0

264

0

63

3503

0

34

3537

 

34

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2095

2095

0

1267

634

0

720

7570

0

1417

8987

 

35

Profesor

Grad II

20-25

 

0,5

0

0

1472

736

0

0

0

0

157

1770

0

0

2082

 

36

Profesor

Grad II

10-15

 

0,67

0,01

0

1387

929

0

0

0

0

139

2527

0

39

2566

 

37

Profesor

Definitiv

5-10

 

0,78

0,01

0

1160

905

0

0

282

0

128

3706

0

36

3742

 

38

Profesor

Grad II

20-25

 

0,17

0

0

1472

250

0

0

0

0

247

2790

0

0

2790

 

39

Profesor

Grad II

15-20

 

1

0,19

0

1415

1415

0

0

248

0

234

3187

0

571

4820

 

40

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1991

1991

0

0

481

0

548

5902

0

0

5902

 

41

Profesor

Definitiv

15-20

 

0,59

0,01

0

1334

787

0

0

0

0

197

2259

0

40

2299

 

42

Profesor

Debutant

Pana la 1 an

 

0,34

0,01

0

1139

387

0

0

0

0

97

1252

0

38

1290

 

43

Profesor

Grad I

Peste 25

 

0,89

0,02

0

1896

1687

0

0

466

0

469

5136

0

55

5191

 

44

Profesor

Definitiv

15-0

 

0,33

0

0

1334

440

0

0

0

0

110

1263

0

0

1263

 

45

Administrator
financiar grad I

 

 Gradatie 4

Contabil-şef

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

 

2709

193

0

2902

 

46

Laborant
 debutant

 

 1

 

0,75

0

0

1780

0

0

0

0

26

1780

0

0

0

1780

 

47

Secretar instituţie
de învăţ.I

 

 5

Secretar-şef

1

0

0

1677

1677

0

1373

0

0

0

5493

0

0

6866

 

48

Administrator
 patrimoniu
 treapta I

 

 5

 

1

0

0

3082

3082

0

0

0

417

330

3499

0

0

3499

 

49

Îngrijitor I

 

 5

 

1

0

0

2401

2401

0

0

0

0

169

0

0

0

2402

 

50

Paznic I

 

 5

 

1

0

0

2401

2401

0

0

0

0

169

0

0

0

2402

 

51

Îngrijitor I

 

 5

 

1

0

0

2401

2401

0

0

0

0

169

0

0

0

2402

 

52

Muncitor II

 

 5

 

1

0

0

2434

2434

0

0

0

0

213

0

0

0

2434

 

                                                                       

 

 

TOTAL POSTURI 45,48

 

In anul 2018 nu se acorda indemnizatie de hrana,vouchere de vacanta  s-au acorda t in valoare de  1450 brut/persoana .

 
                                     
 

DIRECTOR,

   

CONTABIL SEF,

     

SECRETAR SEF,

               
 

PROF.SIRBU SORINA ANA

   

EC.BABAET CRISTINA

   

EC.IOVANESCU GABRIELA LIGIANA

           

 

 

 DESCHIDEREA FESTIVA A ANULUI SCOLAR 2018-2019 VA AVEA LOC IN DATA DE 10.09.2018, ORA 09.00, IN CURTEA SCOLII, PENTRU CLASELR P-IV, VIII SI LA ORA 11.00 PENREU CLASELE V-VII.

                                         DIRECTOR,

                                 PROF.SIRBU SORINA ANA

  

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR 329  din 02.02.2018

 

                ANUNT REFERITOR LA ACORDAREA BURSELOR  INCEPAND CU SEMESTRUL II AN SCOLAR 2017-2018

     Avand in vedere revizuirea burselor  pe semestrul II an scolar 2017-2018.

       Toti  elevii care au beneficiat in semestrul I de burse de studiu vor aduce la secretariat adeverinte de  venit lunar mediu net pe lunile noiembrie si decembrie  2017-1450,ianuarie- 1900 (cel mult egal cu salariul minim brut pe economie)

 

    Toti  elevii care au beneficiat in semestrul I de burse de ajutor social litera ,,c,, vor aduce la secretariat adeverinte de  venit cu un  venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni(ianuarie 2017-ianuarie 2018,inclusive) mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( 1075 x 50%= 537  lei);

 1. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, în zonele montane.

 

 

    In perioada 13-24.02.2018  in tre orele 12-14 sustinatorii legali ai elevilor care se incadreaza la criteriile de acordare a burselor de studiu,si sociale vor depune adeverinte cu venitul mediu net, la secretariatul unitatii.

    

             

Presedinte comisie de acordare a burselor,

PROF.TODOR MARIA

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.  3466  DIN 03.10.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 16.11.2017, începând cu ora 10,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil sef) ,0,5 norma, pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 5 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC.

 

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 16.11.2017, ora 10,00.             

- proba de interviu se va desfasura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune in perioada 01-07.11. 2017,  ora

14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;
 3. Legea bugetului de stat pe 2017;
 4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2017;
 5. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 7. OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;
 8. OMECTS nr. 5079/2016 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de invatamant preuniversitar;
 9. Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;
 10. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;
 11. Legea 22/1969- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;
 12. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;
 14. Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 republivata pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 17. Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 18. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;
 19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 20. OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 21. Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
 22. Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
 23. Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

,

 

 

Nr.3348 din 29.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA

LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR BRUTE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN UNITATE LA DATA DE 30.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie personal – didactic 38,25 POSTURI                                       In anul 2017 nu se acorda vouchere de vacanta si indemnizatie de hrana

 

 

Nr. crt.

Funcţia
Studii
Grad Didactic
Vech. învăţământ
Gradaţie

Normă calcul
Normă de bază
Normă PCO

Normă did. PCO

Sal. bază
Sal. bază tarifar normat

%/Învăţământ spec.
%/Gradaţie merit
%/Dirigenţie
%/Stabilitate

Salariu

Total PCO

SALAR BRUT

 

 (Director şcoală sau liceu) S

 

72

4.460

 

 

5.525

5525

 

Grad I

 

 

4.460

25%

1065

 

 

 

Peste 25 ani

1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

,

 (Director adjunct şcoală sau liceu) S

 

72

4.280

 

 

5.311

5.311

 

Grad I

 

 

4.280

25%

1031

 

 

 

15-20 ani

1

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

2.848

 

 

3.093

3.093

 

Grad I

 

 

2.848

 

 

 

 

 

10-15 ani

4

2

 

 

10%

245

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

1

 

 

10%

285

 

3.535

 

Grad I

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutor SSD

 

80

2.816

 

 

3.063

3.063

 

Grad I

 

 

2.816

 

 

 

 

 

Peste 25 ani

1

 

 

10%

247

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

3.159

 

 

3.435

 

 

Grad I

 

 

3.159

 

 

 

 

 

15-20 ani

1

 

 

10%

276

 

3.435

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

3.497

 

 

3.807

 

 

Grad I

 

 

3.497

 

 

 

0

 

Peste 25 ani

1

 

 

10%

310

 

3.807

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţător M

 

80

3.157

 

 

4.210

 

 

Grad I

 

 

3.157

25%

702

 

0

 

Peste 25 ani

1

 

 

10%

351

 

4.210

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

2.612

 

 

2.612

 

 

Grad II

 

 

2.612

 

 

 

0

 

15-20

1

 

 

 

 

 

2.612

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

3.497

 

 

3.807

 

 

Grad I

 

 

3.497

 

 

 

0

 

Peste 25 ani

6

 

 

10%

310

 

3.807

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţător M

 

80

3.157

 

 

3.438

 

 

Grad I

 

 

3.157

 

 

 

0

 

Peste  25 ani

2

 

 

10%

281

 

3.438

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

2.234

 

 

0

 

 

Debutant

 

80,0000

 

 

 

 

2.234

 

Până la 1 an

1

 

 

10%

 

 

2.234

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.756

 

 

1.543

 

 

Definitiv

 

9,0000

1.543

 

 

 

345

 

20-25 ani

0,56

 

 

 

 

 

1.888

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.513

 

 

2.724

 

 

Grad II

 

1,0000

2.513

 

 

 

35

 

10-15 ani

1

 

 

10%

211

 

2.759

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.848

 

 

1.424

 

 

Grad I

 

 

1.424

 

 

 

40

 

10-15 ani

0,50

 

 

 

 

 

1.464

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.250

 

 

3.535

 

 

Grad I

 

 

3.250

 

 

 

 

 

15-20

1

 

 

10%

285

 

3.535

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.040

 

 

1.541

549

 

Grad I

 

13,0000

1.277

 

 

 

2.090

 

15-20

         1,14

 

 

10%

264

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.282

 

 

2.282

2.282

 

Definitiv

 

 

2.282

 

 

 

 

 

5-10

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.948

 

 

2.948

2.948

 

Definitiv

 

 

2.948

 

 

 

 

 

Peste 25 ani

1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.045

 

 

1.370

1.370

 

Debutant

 

 

1.370

 

 

 

 

 

Până la 1 an

0,67

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.391

 

 

1.196

1.196

 

Definitiv

 

 

1.196

 

 

 

 

 

10-15

0,50

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.040

 

 

2.189

2.189

 

Grad I

 

 

2.189

 

 

 

 

 

15-20

0,72

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.282

 

 

2.470

634

 

Definitiv

 

20,0000

2.282

 

 

 

3.104

 

5-10

1

 

 

10%

188

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.398

 

 

0

400

 

Definitiv

 

12,0000

 

 

 

 

 

 

1-5

0,17

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.250

 

 

3.015

 

 

Grad I

 

1,0000

2.730

 

 

 

45

 

20-25

0,84

 

 

10%

285

 

3.060

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.497

 

 

3.807

 

 

Grad I

 

16,0000

3.497

 

 

 

777

 

Peste 25 ani

4,10

 

 

10%

310

 

4.584

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.953

 

 

502

 

 

Grad I

 

 

502

 

 

 

 

 

10-15

0,17

 

 

 

 

 

502

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru instruire practică S

 

72

2.159

 

 

2.335

 

 

Definitiv

 

1,0000

2.159

 

 

 

30

 

1-5

1

 

 

10%

176

 

2.365

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.776

 

 

1.388

 

 

Grad II

 

 

1.388

 

 

 

 

 

20-25

0,50

 

 

 

 

 

1.388

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.484

 

 

1.242

 

 

Grad II

 

1,0000

1.242

 

 

 

35

 

6-10

0,50

 

 

 

 

 

1.277

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.282

 

 

2.470

2.470

 

Definitiv

 

 

2.282

 

 

 

 

 

5-10

1

 

 

10%

188

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.776

 

 

1.860

1.860

 

Grad II

 

 

1.860

 

 

 

 

 

20-25

0,67

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.612

 

 

2.833

508

 

Grad II

 

14,0000

2.612

 

 

 

3.341

 

15-20

1

 

 

10%

221

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.552

 

 

1.506

35

 

Definitiv

 

1,0000

1.506

 

 

 

1.541

 

15-20

0,99

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 3,25 POSTURI

 

 

Nr. crt.

Nume prenume
CNP
Funcţia
Studii
Grad Didactic
Vech. învăţământ
Gradaţie


Fc. de bază
Normă calcul
Normă de bază
Normă PCO
Normă cumul

 

Sal. bază
Sal. bază tarifar normat


%/Gradaţie merit
CFP

Stabilitate

Salariu

Total drepturi salariale

 

Administrator financiar grad I (Contabil-şef (administrator financiar) S

0,50

 

3.610

15%

208

 

2161

 

5

 

 

1.805

10%                         

148

 

 

 

Secretar instituţie unitate de învăţământ I (Secretar-şef) S

1

 

3.235

 

 

 

4430

 

5

 

 

3.235

25%

683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

512

 

 

 

Administrator patrimoniu treapta I M

1

 

2.054

 

 

 

2332

 

5

 

 

2.054

15%                   

278

 

 

 

Laborant debutant M

0,75

 

1.699

 

 

 

1247

 

5

 

 

1.274

 

 

 

 

 

ERSONAL NEDIDACTIC – 4 POSTURI

 

 

 

 

 

 

 

Îngrijitor I M

1

 

1.829

 

 

 

1829

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Îngrijitor I M

1

 

1.921

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1921

 

 

1

 

1.921

 

 

 

 

 

Paznic I M

 

 

 

 

 

 

1921

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Muncitor II M

1

 

1.947

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1947

                       

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

       DIRECTOR,                                                                                                             CONTABIL SEF  ,                                                                                                                        SECRETAR SEF,

PROF.SIRBU SORINA ANA                                                                                     EC.HUS PETRU IOAN                                                                                                             EC.IOVANESCU GABRIELA

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.      2237   DIN         10.08.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 19.09.2017, începând cu ora 10,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil),0,5 norma, pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 10 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC.

-  detine certificat S.E.C

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 19.09.2017, ora 10,00.             

- proba de interviu se va desfasura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune in perioada 1-6.09. 2017,  ora

14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;
 3. Legea bugetului de stat pe 2016;
 4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016;
 5. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;
 7. Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 8. OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 9. OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;
 10. OMECTS nr. 5567/07 oct 2011 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitatea extrașcolară;
 11. Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;
 12. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;
 13. Legea 22/1996- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;
 14. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;
 16. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare;
 17. Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 19. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 20. Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;
 22. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 23. OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 24. Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
 25. Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
 26. Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR  641  data  27.02.2017

 

 

 

                                                            ANUNT

 

 

      Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara organizeaza  Concurs pentru  ocuparea postului de

Educatie fizica 18 ore/saptamana  cod post S20_4,

Educatie fizica 8 ore/saptamana  cod post S20_5,

 

pe data de 09.03.2017  ,orele 12 pe perioada determinate.

     Concursul se organizeaza conform Metodologiei nr.4959 din 2.09.2013.

     Dosarele se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr.13 Timisoara in perioada  2-3 martie  2017   pana la ora 14.      

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN

LISTA ACTELOR NECESARE

PENTRUINSCRIEREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR

DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA

PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR

 

 • Cerere de inscriere (formular tipizat elaborat la nivelul unitajii de invatamant care
  organizeaza concursul) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se
  vacanteaza;
 • Copii de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru
  absolventii liceului pedagogic);
 • Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice (daca este cazul);

 

 • Copii de pe certificatele de natere si casatorie (pentru solicitantii care §i-au schimbat
  nurnele);
 • Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca
  este cazul);
 • Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
 • Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
 • Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general
  de evidenta a salariatilor;

10)   Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invat&mant
ELIBERAT DE UN CABINET DE MEDICINA MUNCII

 

ANEXA 7 OCTOMBRIE  SEM I AN SCOLAR 2016/2017
                   
Nr.crt. Nume Institutie Scolara Adresa institutie scolara Data Emitere Aviz Expeditie Numar aviz de expeditie Denumire produs lactat livrat Nr portii livrate/ produs lactat NumarDoc Cod Data factura in care este cuprins avizul
3687 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 03.10.2016 SIMAV.725141.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001238 1270 sim521939
3688 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 04.10.2016 SIMAV.725244.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001444 1270 sim521939
3689 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 05.10.2016 SIMAV.725519.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001993 1270 sim521939
3690 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 06.10.2016 SIMAV.725631.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161002217 1270 sim521939
3691 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 07.10.2016 SIMAV.725919.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 496 161002806 1270 sim521939
3692 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10.10.2016 SIMAV.726013.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161002979 1270 sim521939
3693 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 11.10.2016 SIMAV.726227.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161003404 1270 sim521939
3694 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 12.10.2016 SIMAV.726432.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161003813 1270 sim521939
3695 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 13.10.2016 SIMAV.726611.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161004168 1270 sim521939
3696 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 14.10.2016 SIMAV.726954.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 499 161004866 1270 sim521939
3697 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 17.10.2016 SIMAV.726983.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161004911 1270 sim521939
3698 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 18.10.2016 SIMAV.727394.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161005748 1270 sim521939
3699 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 19.10.2016 SIMAV.727412.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161005771 1270 sim521939
3700 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 20.10.2016 SIMAV.727594.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161006133 1270 sim521939
3701 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 21.10.2016 SIMAV.727929.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 519 161006815 1270 sim521939
3702 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 24.10.2016 SIMAV.728058.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007059 1270 sim521939
3703 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 25.10.2016 SIMAV.728167.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007409 1270 sim521939
3704 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 26.10.2016 SIMAV.728378.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007961 1270 sim521939
3705 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 27.10.2016 SIMAV.728551.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161008409 1270 sim521939
3706 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 28.10.2016 SIMAV.731835.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 441 161107831 1270 sim521939
3707 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 31.10.2016 SIMAV.728855.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 269 161100059 1270 sim521939
3708 Total           12,353.00     sim521939
                   

 

ANEXA 8 OCTOMBRIE  SEM I AN SCOLAR 2016/2017
                   
Nr.crt. Nume Institutie Scolara Adresa institutie scolara Data Emitere Aviz Expeditie Numar aviz de expeditie Denumire produs lactat livrat Nr portii livrate/ produs lactat NumarDoc Cod Data factura in care este cuprins avizul
519 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 24.10.2016 LIN AVMC.6165273.AR MAR 633 161007267 1270  
520 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 25.10.2016 LIN AVMC.6165406.AR MAR 633 161007811 1270  
521 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 26.10.2016 LIN AVMC.6165539.AR MAR 633 161008296 1270  
522 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 27.10.2016 LIN AVMC.6165641.AR MAR 633 161008755 1270  
523 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 28.10.2016 LIN AVMC.6165839.AR MAR 486 161100004 1270  
524 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 31.10.2016 LIN AVMC.6165859.AR MAR 269 161100196 1270  
525 Total           3,287.00      
                   
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.3450 DIN 22.09.2016

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 18.10. 2016, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil), pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 10 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC. 

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 18 octombrie 2016, ora 11,00.

- proba de interviu se va desfășura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 6 octombrie 2016, în intervalul orar

8-14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;
 3. Legea bugetului de stat pe 2016;
 4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016;
 5. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;
 7. Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 8. OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 9. OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;
 10. OMECTS nr. 5567/07 oct 2011 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitatea extrașcolară;
 11. Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;
 12. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;
 13. Legea 22/1996- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;
 14. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;
 16. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare;
 17. Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 19. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 20. Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;
 22. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 23. OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 24. Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
 25. Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
 26. Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

GIMNAZIALǍ NR.13
STR.MUSICESCU NR.14
TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777
NR  2606 DIN  04.08.2016
 
A N U N Ţ
EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA
SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA organizeaza examen pentru trecerea de la treapta profesionala MUNCITOR IIIG la treapta profesionala MUNCITOR IIG:
 
                                       

      Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute  de Hotararea 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

 
         Concursul  de promovare se va organiza conform calendarului următor , la sediul unitatii din str.G.Musicescu nr.14:
·               29.08.2016,ora 11   : -prezentarea unei lucrari-referat ;
·                29.08.2016,ora 13   : -interviu si proba practica
 
Dosarul de examen:
a)  cerere de înscriere la concursul de promovare in treapta profesionala adresată conducătorului;
b)  referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior;
 
Bibliografia de examen este următoarea:
 
1.      Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006
2.      Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
3.      Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare ,lucrari de ecologizare in curtea unitatii.
 
 
 
                                     
DIRECTOR,                                                                     SECRETAR COMISIE,
 
PROF.SIRBU SORINA ANA                              IOVANESCU GABRIELA LIGIANA   
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR  149   data  26.01.2016

 

 

 

                                                            ANUNT

 

 

      Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara organizeaza  Concurs pentru  ocuparea postului de limba germana 10 ore/saptamana  cod post S17_37, pe data de 15 februarie 2016   ,orele 12 pe perioada determinate.

     Concursul se organizeaza conform Metodologiei nr.4959 din 2.09.2013.

     Dosarele se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr.13 Timisoara in perioada 9-10 februarie 2017         

 

 

                        

 

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN