Description: Descriere: Descriere: logo MECTSŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.      2237   DIN         10.08.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 19.09.2017, începând cu ora 10,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil),0,5 norma, pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 10 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC.

-  detine certificat S.E.C

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 19.09.2017, ora 10,00.              

- proba de interviu se va desfasura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune in perioada 1-6.09. 2017,  ora

14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

1.      Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

2.      Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;

3.      Legea bugetului de stat pe 2016;

4.      Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016;

5.      Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

6.      Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;

7.      Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

8.      OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare

9.      OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;

10.  OMECTS nr. 5567/07 oct 2011 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitatea extrașcolară;

11.  Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;

12.  Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;

13.  Legea 22/1996- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;

14.  Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;

15.  Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;

16.  Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare;

17.  Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

18.   Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;

19.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

20.   Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

21.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;

22.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

23.  OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

24.  Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

25.   Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

26.  Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN

 

 

 

 

 

CONDITII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ETAPELE DE MOBILITATE 2017-2018

 

1.Absolvirea unor cursuri de formare profesionala
2.Calificativele obtinute in ultimii 3 ani,,Foarte bine"
3.Fara sanciuni disciplinare
4.Obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea didactica(concursuri,olimpiade)
5. Obtinerea notei 10 in urma sustinerii unei lectii la o clasa indicata de comisia de mobilitate din unitate.

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NR.  715  data  01.03.2017

 

Grilă de evaluare /condiții  specifice

Numele și prenumele cadrului didactic evaluat ______________________________

în etapa de mobilitate_________________________________________________, disciplina postului________________________.

Grila de evaluare se completă în baza documentelor  justificative din dosarul depus pentru etapa de mobilitate____________________________________________________

Nr.

Crt.

Condiții specifice de ocupare a  posturilor didactice/catedrelor vacante in cadrul etapelor de mobilitate

Punctaj maxim

Punctaj acordat de comisie

1.

Susținerea inspecției la clasă cu obținerea notei 10 (zece)

Condiție eliminatorie

 

2.

 

Obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea didactica(concursuri,olimpiade)

5 p

 

-internaționale

1p/diploma

 

-naționale

1 p/diploma

 

-interjudețene

0,5p/diploma

 

-județene

0,5p/diploma

 

-locale

0,25p/diploma

 

3.

Absolvirea unor cursuri de formare profesionala

2,75 p

 

-in credite

1p/10 credite

 

-in ore

1p/24 ore

 

4.

Fara sanciuni disciplinare

0,75p

 

- in ultimii 3 ani

0,25p*3

 

5.

Calificativele obtinute

1,5 p

 

- in ultimii 3 ani,,Foarte bine"

0,5p*3

 

PUNCTAJ TOTAL

10 p

 

 

Președinte comisie de mobilitate __________________           Semnătura ________________

Membru ______________________________________      Semnătura ________________

Membru ______________________________________      Semnătura ________________

Membru ______________________________________      Semnătura ________________

Membru ______________________________________      Semnătura ________________

 

 

Text Box: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NR  641  data  27.02.2017

 

 

 

                                                            ANUNT

 

 

      Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara organizeaza  Concurs pentru  ocuparea postului de

Educatie fizica 18 ore/saptamana  cod post S20_4,

Educatie fizica 8 ore/saptamana  cod post S20_5,

 

pe data de 09.03.2017  ,orele 12 pe perioada determinate.

     Concursul se organizeaza conform Metodologiei nr.4959 din 2.09.2013.

     Dosarele se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr.13 Timisoara in perioada  2-3 martie  2017   pana la ora 14.      

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN

 

 

LISTA ACTELOR NECESARE

PENTRUINSCRIEREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR

DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA

PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR

 

1)      Cerere de inscriere (formular tipizat elaborat la nivelul unitajii de invatamant care
organizeaza concursul) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se
vacanteaza;

2)  Copii de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru
absolventii liceului pedagogic);

3)      Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice (daca este cazul);

 

5)      Copii de pe certificatele de na§tere si casatorie (pentru solicitantii care §i-au schimbat
nurnele);

6)      Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca
este cazul);

7)      Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;

8)      Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);

9)      Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general
de evidenta a salariatilor;

10)   Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant
ELIBERAT DE UN CABINET DE MEDICINA MUNCII

 

 

 

Text Box: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NR  149   data  26.01.2016

 

 ANUNT

 

 

      Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara organizeaza  Concurs pentru  ocuparea postului de limba germana 10 ore/saptamana  cod post S17_37, pe data de 15 februarie 2016   ,orele 12 pe perioada determinate.

     Concursul se organizeaza conform Metodologiei nr.4959 din 2.09.2013.

     Dosarele se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr.13 Timisoara in perioada 9-10 februarie 2017         

 

                       

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN

 

 

 

 LUNI, 09.01.2017 SI MARTI, 10.01.2017 SE SUSPENDA CURSURILE LA SCOLILE AFLATE PE RAZA JUDETULUI TIMIS, PRIN HOTARAREA ISJ TIMIS, DIN CAUZA TEMPERATURILOR FOARTE SCAZUTE!

 

 

 

 

ANEXA 8 OCTOMBRIE  SEM I AN SCOLAR 2016/2017    
                       
Nr.crt. Nume Institutie Scolara Adresa institutie scolara Data Emitere Aviz Expeditie Numar aviz de expeditie Denumire produs lactat livrat Nr portii livrate/ produs lactat NumarDoc Cod Data factura in care este cuprins avizul Serie factura in care este cuprins avizul Nume producator produs mere
519 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/24/2016 LIN AVMC.6165273.AR MAR 633 161007267 1270     ARLINIATEA
520 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/25/2016 LIN AVMC.6165406.AR MAR 633 161007811 1270     ARLINIATEA
521 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/26/2016 LIN AVMC.6165539.AR MAR 633 161008296 1270     ARLINIATEA
522 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/27/2016 LIN AVMC.6165641.AR MAR 633 161008755 1270     ARLINIATEA
523 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/28/2016 LIN AVMC.6165839.AR MAR 486 161100004 1270     ARLINIATEA
524 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/31/2016 LIN AVMC.6165859.AR MAR 269 161100196 1270     ARLINIATEA
525 Total           3,287.00         ARLINIATEA

 

 

 

ANEXA 7 OCTOMBRIE  SEM I AN SCOLAR 2016/2017      
                         
Nr.crt. Nume Institutie Scolara Adresa institutie scolara Data Emitere Aviz Expeditie Numar aviz de expeditie Denumire produs lactat livrat Nr portii livrate/ produs lactat NumarDoc Cod Data factura in care este cuprins avizul Serie factura in care este cuprins avizul Nume producator produs lactat Cantiatate portie (ml/gr)
3687 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/3/2016 SIMAV.725141.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001238 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3688 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/4/2016 SIMAV.725244.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001444 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3689 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/5/2016 SIMAV.725519.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001993 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3690 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/6/2016 SIMAV.725631.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161002217 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3691 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/7/2016 SIMAV.725919.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 496 161002806 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3692 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/10/2016 SIMAV.726013.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161002979 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3693 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/11/2016 SIMAV.726227.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161003404 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3694 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/12/2016 SIMAV.726432.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161003813 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3695 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/13/2016 SIMAV.726611.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161004168 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3696 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/14/2016 SIMAV.726954.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 499 161004866 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3697 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/17/2016 SIMAV.726983.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161004911 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3698 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/18/2016 SIMAV.727394.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161005748 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3699 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/19/2016 SIMAV.727412.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161005771 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3700 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/20/2016 SIMAV.727594.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161006133 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3701 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/21/2016 SIMAV.727929.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 519 161006815 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3702 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/24/2016 SIMAV.728058.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007059 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3703 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/25/2016 SIMAV.728167.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007409 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3704 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/26/2016 SIMAV.728378.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007961 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3705 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/27/2016 SIMAV.728551.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161008409 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3706 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/28/2016 SIMAV.731835.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 441 161107831 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3707 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10/31/2016 SIMAV.728855.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 269 161100059 1270 sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml
3708 Total           12,353.00     sim521939 22.11.2016 SIMULTAN 200ml

 

 

 

Description: Descriere: Descriere: logo MECTS

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.3450 DIN 22.09.2016

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 18.10. 2016, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil), pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 10 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC. 

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 18 octombrie 2016, ora 11,00. 

- proba de interviu se va desfășura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 6 octombrie 2016, în intervalul orar

8-14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

1.      Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

2.      Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;

3.      Legea bugetului de stat pe 2016;

4.      Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016;

5.      Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

6.      Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;

7.      Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

8.      OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare

9.      OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;

10.  OMECTS nr. 5567/07 oct 2011 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitatea extrașcolară;

11.  Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;

12.  Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;

13.  Legea 22/1996- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;

14.  Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;

15.  Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;

16.  Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare;

17.  Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

18.   Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;

19.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

20.   Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

21.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;

22.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

23.  OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

24.  Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

25.   Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

26.  Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NR  2700 DIN  31.08.2016

 

                                                                                          INVITATIE DE PARTICIPARE

 

          SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA ORGANIZEAZA SELECTIE PENTRU ACHIZITIA LUCRARII ,,REPARATII CURENTE ( REABILITARE SI IGIENIZARE SALI DE CLASA, CORIDOARE SI GRUPURI SANITARE)". SURSA DE FINANTARE: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA. VALOAREA ESTIMATIVA A LUCRARILOR: 314205,92 LEI FARA TVA. OFERTELE TREBUIE SA CUPRINDA: DECLARATIA PRIVIND ELIGIBILITATEA, DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATII PREVAZUTE LA ART.181 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI. FIRMELE INTERESATE POT DEPUNE OFERTA LA SECRETARIATUL UNITATII PANA IN DATA DE 06.09.2016. INFORMATII SUPLIMENTARE LA TEL.0256218777 SAU LA SEDIUL INSTITUTIEI DE PE STR. GAVRIL MUSICESCU NR.14.

                                                                                               DIRECTOR,

                                                                                 PROF.SIRBU SORINA ANA

 

STR.MUSICESCU NR.14
TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777
NR  2606 DIN  04.08.2016
 
A N U N Ţ
EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA
SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA organizeaza examen pentru trecerea de la treapta profesionala MUNCITOR IIIG la treapta profesionala MUNCITOR IIG:
 
                                       

      Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute  de Hotararea 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

 
         Concursul  de promovare se va organiza conform calendarului următor , la sediul unitatii din str.G.Musicescu nr.14:
·               29.08.2016,ora 11   : -prezentarea unei lucrari-referat ;
·                29.08.2016,ora 13   : -interviu si proba practica

Dosarul de examen:
a)  cerere de înscriere la concursul de promovare in treapta profesionala adresată conducătorului;
b)  referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior;
 
Bibliografia de examen este următoarea:
 
1.      Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006
2.      Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
3.      Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare ,lucrari de ecologizare in curtea unitatii.
 
 
 
                                     
DIRECTOR,                                                                     SECRETAR COMISIE,
 
PROF.SIRBU SORINA ANA                              IOVANESCU GABRIELA LIGIANA  

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NR  762 DIN  08.03.2016

 

A N U N Ţ

CONCURS DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA organizeaza concurs pentru trecerea de la treapta profesionala MUNCITOR III la treapta profesionala MUNCITOR II:

 

                                       

      Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute  de Hotararea 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

 

         Concursul  de promovare se va organiza conform calendarului următor , la sediul unitatii din str.G.Musicescu nr.14:

·                17.03.2016,ora 11   : proba scrisă-prezentarea unei lucrari(referat) ;

·                 17.03.2016,ora 13   : interviu si proba practica


Dosarul de concurs:

a)   cerere de înscriere la concursul de promovare in treapta profesionala adresată conducătorului;

b)   referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior;

 

Bibliografia de concurs este următoarea:

 

1.      Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006

2.      Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.

3.      Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare .

 

 

 

                                    

DIRECTOR,                                                                     SECRETAR COMISIE,

PROF.SIRBU SORINA ANA                              IOVANESCU GABRIELA LIGIANA  

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr   594  din 26.02.2016

 

ANUNŢ

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,HG 1027/11.11.2014,pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FRACŢIUNI DE  POST

(0,50 NORMĂ) ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL SEF)

PE PERIOADA NEDETERMINATA

·        Concursul va avea loc la sediul institutiei din str. G.MUSICESCU NR.14 TIMISOARA,TELEFON 0256/218777 in data de   30.03.2016         orele 11

· Depunerea dosarelor de înscriere se va face pana in data de 24.03.22016   la secretariatul unitatii..

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

·         îndeplinirea condiţiilor  prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de administrator financiar : studii superioare de specialitate,ECONOMIST.

·         experienţă de minim 4 ani  în domeniul contabilitatii.

aptitudini şi abilităţi:

·         însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;

·         abilităţi de organizare  şi interpersonale;

·         abilităţi de îndrumare şi control.

Condiţii generale:

·             domiciliul în oraşul Timisoara

·         să cunoască bine limba română, scris şi vorbit;

·         să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

·         să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni .

 


Cerintele postului:

 1. Angajează unitatea, alaturi de director, in orice actiune patrimonială;
 2. Reprezintă unitatea, alături de director,in relaţii cu agenţii economici, furnizori, institituţii,etc.
 3. Întocmeste planuri de venituri şi cheltuieli bugetare;
 4. Efectuează, organizează şi conduce operaţiunile contabile pentru şcoală;
 5. Organizează inventarierea valorilor materiale si băneşti, instruieşte şi controlează personalul unităţii şcolare in vederea efectuării corecte a operaţiunilor de inventariere;

           Acte necesare înscrierii la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituţiei  organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea in muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 

     h) alte documente relevante pentru desfăsurarea concursului.

     Actele prevăzute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul constă în proba scrisă şi interviu.

 

                         Bibliografie necesară:

·         Legea 79/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

·         H.G. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

·         Legea nr.22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii, şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

·         Decret 209/1976, OG 120/1999, OG 1059/1999 - privind plăţile prin casierie, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Legea nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare, Legea contabilitatii,

·         OMFP 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

·         HG 538/2001 - modificată privind aprobarea Normelor metodologice financiare a învatământului preuniversitar de stat;Legea 500/2002 - Legea privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

·         O.M.F.P. nr. 1792/2002 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice precum si organizarea, evidentă si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

·         O.G. nr.81/2003 Ordonanţa privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;

·         O.M.F.P. NR.3471/2008 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;

·         O.M.F.P. nr. 1235/2003 Ordin pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

·         O.M.F.P. NR. 946/2005 Ordin pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitaţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

·         Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

·         O.M.F.P. nr. 1917/2005 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia;

·         O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

·         H.G. NR. 1397/28.12.2010 Hotarare privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere si de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;

·         Legea nr. 284/2010 Lege-Cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;

·         Legea nr. 285/2010 Lege privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

·         Legea 63/10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;

·         H.G. nr. 1860/2006 Hotarare privind drepturile si obligaţiile personalului autoritaţilor si instituţiilor publice pe perioada delegării si detaşării in alta localitate, precum si in cazul deplasării, in cadrul localitătii, în interesul serviciului,

·         Legea nr. 1/2011 -Legea Educaţiei Naţionale;

·         O.M.S. nr.130/2011 Ordin privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurari sociale de sănătate;

 

Director,

                                                                                                                     Prof. SIRBU SORINA ANA

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NR     593   DIN 26.02.2016

 

                                                           A N U N Ţ    P E N T R U   A N G A J A R E

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA scoate la concurs postul vacant de:

 

                                          Laborant 0,75 norma.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 250 lit.c din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale,cu modificările şi completările ulterioare(studii in domeniu informatic,tehnic,chimie,fizica,biologie,medii sau superioare).

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei sunt:

o Absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a liceului , în domeniu;

o   cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·               30.03.2016,ora 11   : proba scrisă ;

·                  30.03.2016,ora   14  : interviu-proba practica

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 şi se va depune până la data de  24.03.2016 ora 12                  . Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul unitatii la tel.0256/218777 şi la avizierul şcolii.


Dosarul de concurs:

a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
institu
ţiei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate

c)          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă  efectuarea  unor specializări,  copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)    copia carnetului de muncă, sau,după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)    cazierul judiciar;

f)       adeverinţă    medicală    care    să    ateste    starea    de sănătate
corespunzătoare   eliberată   cu   cel   mult   6   luni   anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;

g)  curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Bibliografie:

o   Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale

o   Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor

chimice modificat cu Legea nr.263/2005

 • Norme N.T.S. / P.S.I. - Legea 90/1996 republicată în MO 47/29.01.2001 o   Programa şcolară pentru activitatea de laborator

                                  

                                                 DIRECTOR,

                                      PROF.SIRBU SORINA ANA

 

05.02.2016

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA ORGANIZEAZA SELECTIE PENTRU PROIECTAREA LUCRARII ,,ETAJARE SI MODIFICARI INTERIOARE CLADIRE EXISTENTA IN REGIM P+2E, REZULTAND REGIM DE INALTIME P+3E". FIRMELE INTERESATE POT DEPUNE OFERTA LA SECRETARIATUL UNITATII IN PERIOADA 08.02.2016-10.02.2016. INFORMATII SUPLIMENTARE LA TEL.0256218777 SAU LA SEDIUL INSTITUTIEI DE PE STR. GAVRIL MUSICESCU NR.14.

 

10.03.2015

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 TIMIŞOARA

ANUNŢA

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,HG 1027/11.11.2014,pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FRACŢIUNI DE  POST

(0,50 NORMĂ) ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL SEF)

PE PERIOADA NEDETERMINATA

 • Concursul va avea loc la sediul institutiei din str. G.MUSICESCU NR.14 TIMISOARA,TELEFON 0256/218777 in data de 27.04.2015  orele 11.
 • · Depunerea dosarelor de înscriere se va face in perioada 15-23.04.2015  la secretariatul unitatii..

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor  prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de administrator financiar : studii superioare de specialitate,ECONOMIST.
 • experienţă de minim 5 ani  în domeniul contabilitatii bugetare.

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Condiţii generale:

 •   domiciliul în oraşul Timisoara
 • să cunoască bine limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni .
  Cerintele postului:
 1. Angajează unitatea, alaturi de director, in orice actiune patrimonială;
 2. Reprezintă unitatea, alături de director,in relaţii cu agenţii economici, furnizori, institituţii,etc.
 3. Întocmeste planuri de venituri şi cheltuieli bugetare;
 4. Efectuează, organizează şi conduce operaţiunile contabile pentru şcoală;
 5. Organizează inventarierea valorilor materiale si băneşti, instruieşte şi controlează personalul unităţii şcolare in vederea efectuării corecte a operaţiunilor de inventariere;

           Acte necesare înscrierii la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituţiei  organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea in muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 

     h) alte documente relevante pentru desfăsurarea concursului.

     Actele prevăzute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în proba scrisă şi interviu.
                        Bibliografie necesară:

 • Legea 79/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • H.G. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 • Legea nr.22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii, şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Decret 209/1976, OG 120/1999, OG 1059/1999 - privind plăţile prin casierie, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare, Legea contabilitatii,
  • OMFP 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
  • HG 538/2001 - modificată privind aprobarea Normelor metodologice financiare a învatământului preuniversitar de stat;Legea 500/2002 - Legea privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.M.F.P. nr. 1792/2002 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice precum si organizarea, evidentă si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
  • O.G. nr.81/2003 Ordonanţa privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
  • O.M.F.P. NR.3471/2008 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
  • O.M.F.P. nr. 1235/2003 Ordin pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
  • O.M.F.P. NR. 946/2005 Ordin pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitaţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
  • Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
  • O.M.F.P. nr. 1917/2005 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia;
  • O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;
  • H.G. NR. 1397/28.12.2010 Hotarare privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere si de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
  • Legea nr. 284/2010 Lege-Cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;
  • Legea nr. 285/2010 Lege privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
  • Legea 63/10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
  • H.G. nr. 1860/2006 Hotarare privind drepturile si obligaţiile personalului autoritaţilor si instituţiilor publice pe perioada delegării si detaşării in alta localitate, precum si in cazul deplasării, in cadrul localitătii, în interesul serviciului,
  • Legea nr. 1/2011 -Legea Educaţiei Naţionale;
  • O.M.S. nr.130/2011 Ordin privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurari sociale de sănătate;