Regulamentul de funcţionare a Consiliului Elevilor

Şcolii gimnaziale nr. 13 Timişoara

 

Scopul CONSILIULUI  ELEVILOR şcolii noastre este:

 

  • formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare la luarea deciziilor,
  • implicarea activă în comunitate şi asumarea responsabilităţilor în contextul democraţiei participative,
  • comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă,
  • înţelegerea interdependenţelor dintre abordarea locală şi globală în rezolvarea problemelor comunităţii,
  • manifestarea spiritului de implicare, creativitate, flexibilitate şi respect reciproc,
  • elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări de la primărie sau de la alte instituţii.

Obiectivele generale ale CONSILIULUI ELEVILOR din scoala noastră :

 

·        Crearea unui mediu şcolar curat, primitor, care să le asigure elevilor securitate;

·        Promovarea învăţării civismului, eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;

·        Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale;

·        Elevii învaţă cum să ia decizii într-un mod corect şi responsabil, învaţă despre realităţile vieţii;

·        Consiliul oferă experienţa personală a unui sistem democratic cu reprezentanţi aleşi;

·        Consiliul încurajează cooperarea, utilizează energiile pozitive ale elevilor şi reduc indiferenţa, izolarea şi înstrăinarea acestora faţă de problemele şcolii;

·        Consiliul poate constitui un punct de plecare pentru consensul personalului didactic şi al elevilor împotriva actelor antisociale care reduc calitatea vieţii comunităţii;

·        Consiliul poate conduce la creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;

·        Sporirea prestigiului Şcolii gimnaziale nr. 13 Timişoara prin acţiunile şi programele pe care membrii săi le vor desfăşura ;

·        Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul şcolii în relaţiile profesor-elev-părinte;

·        Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor, părinţilor cât şi  cele ale profesorilor;

·        Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale, negocierea şi medierea lor.

 

 

Obiectivele specifice ale şcolii noastre:

 

·  Organizarea de dezbateri, consfătuiri, precum şi alte activităţi similare;

·  Editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor şcolii noastre;

·  CE are ca scop principal îmbunătăţirea activităţii generale din şcoală;

·  Creşterea responsabilităţii elevilor faţă de bunurile din şcoală;

·  Îmbunătăţirea relaţiilor profesor elev;

·  Sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;

·  Acţiuni caritabile;

·  Acţiuni de sprijinire a tinerilor performanţi;

·  Activităţi de petrecere a timpului liber;

·  Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;

·  CE are rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare (fiecare activitate extracurriculară trebuie să fie coordonată de cel puţin un profesor);

·  Activităţile iniţiate de CE nu trebuie să contravină regulamentului de ordine interioară, regulamentului şcolar şi legilor ţării;    
Fiecare activitate sau  proiect trebuie să fie coordonat de cel puţin un profesor din şcoală .

·  Periodic  va realiza topul elevilor, pe diferite criterii: situaţie şcolară, prezenţă, activităţi extraşcolare, concursuri / olimpiade, etc.

 

Organizarea şi funcţionarea CE

 

Reprezentanţii claselor promovează interesul clasei şi cel individual la nivelul Consiliului Elevilor.

 

Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să demonstreze următoarele caracteristici:

·        Entuziasm în muncă, vitalitate şi rezistenţă fizică;

·        Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;

·        Abilitatea de a lucra cu oamenii;

·        Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;

·        Capacitatea de a motiva membrii echipei;

·        Capacitatea de a organiza, decide şi stabili priorităţi;

·        Personalitate creativă;

·        Tenacitate în realizarea sarcinilor;

·        Capacitatea de a inspira şi a convinge;

·        Responsabilitate socială;

Biroul  C.E. este fomat din:

·        Preşedinte;

·        Vicepreşedinte;

·        Secretar;

·        Se pot stabili responsabilităţi temporare pentru diferite activităţi sau proiecte iniţiate de CE;

Structura de conducere a CE se validează de Consiliul de administraţie;
Întrunirile sunt lunare şi sunt aduse la cunoştinţa CA.

·        Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi aprobat de C.E. şi a unui grafic de întruniri (problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administraţie al şcolii.

·        La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale.

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte al Consiliului Elevilor, Andreea Oprisescu

Vicepresedinte al Consiliului Elevilor, Francesca Drăgut

Responsabil al Consiliului Elevilor, prof. Nica Daniela.